انتخاب پارکینگ ، انباری و تحویل واحد مالکین محترم برج G3

برای رفاه حال مالکین محترم جهت انجام مراحل تحویل و همچنین انتخاب پارکینگ و انباری، شرایطی فراهم شده که کلیه امور با رعایت زمان بندی مناسب ( دعوت متناوب با فاصله زمانی مختص هر مالک) صورت پذیرفته تا ضمن صرفه جویی در زمان مراجعه و انجام مراحل اداری، نسبت به ارایه خدمات مناسب با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدامات لازم به عمل آید.
امید است بتوانیم تکریم ارباب رجوع را به نحو مطلوب انجام داده تا رضایت شما بزرگواران در مرحله تحویل حاصل گردد.

کانال تلگرام:

T.me/Chitgar_official