سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد

این عکس به گمانم نمادین‌ترین تصویر است از آنچه در خرمشهر گذشت. خرمشهر در آن جوانی تجلی یافته که زخم‌خورده به خاک افتاده اما تن نداد به زیر پای دشمن ماندن.
ایران اما آن دیگری است؛ جنگید اما نگذاشت آن جوان خرمشهر دست دشمن بماند.
خرمشهر آن تکه از خاک نیست، خرمشهر تکه‌ای از ماست.

سوم خرداد سالروز ازادی خرمشهر گرامی باد