G4بازدید مالکین محترم از برج عظیم

با عنایت به نزدیکی زمان تحویل موقت واحدهای برج عظیم جی ۴ برخی از اعضای محترم این بلوک از واحدهای خود در پروژه بازدید نمودند.
روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه ۱۴۰۰ تعداد ۴۰ نفر از اعضای محترم بلوک مذکور طی بازدیدی با سرپرستان امور اجرایی و فنی کارگاه دیدار نموده و از نزدیک روند تکمیل برج خود را ملاحظه نمودند.
این بازدید سومین نوبت از بازدیدهای دوره ای بر جی ۴ در سال ۱۴۰۰ بود که با مدیریت روابط عمومی مجتمع مسکونی چیتگر صورت گرفت