بازدید مالکین از برج G2

پیرو اوامر مدیرعامل محترم شرکت، مبنی بر هماهنگی بازدید اعضای پروژه ،با متقاضیان در ماه گذشته تماس های تلفنی برقرار شده و از حدود دویست نفر دعوت به عمل آمد تا در روز های پنجشنبه نسبت به بازدید از واحد خود اقدام نمایند.
با عنایت به نزدیکی زمان تحویل موقت واحدهای برج عظیم G2، باز دید ها متوقف شده و به یاری خدا در ماه جاری دعوت از مالکین محترم جهت تحویل واحد صورت خواهد پذیرفت.