تحویل موقت برج عظیم G2

روند تحویل موقت واحد های مسکونی برج G2 از ابتدای هفته آینده آغاز می‌گردد.
با عنایت به انتخاب پارکینگ و انباری در ماه های گذشته برابر اولویت های اعلام شده، تحویل موقت به صورت سه طبقه در هفته و به ترتیب از طبقه اول آغاز و تا شهریور ماه به اتمام خواهد رسید.
اعضای محترم به وسیله تماس تلفنی و همچنین ارسال دعوت نامه از زمان مراجعه خود آگاه خواهند شد. ضمناً ترتیبی اتخاذ شده تا هر عضو در یک ساعت معین به شرکت مراجعه نموده تا با کاهش تراکم حضور مراجعین، شیوه نامه های بهداشتی نیز رعایت گردد.

شماره تماس پاسخگویی: 45714000