جلسه با نمایندگان محترم پهنه B شرقی

روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 تعدادی از اعضای بلوک های سری N و D با مدیر پروژه محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا و مسئولین ذیربط دیدار نمودند.
در این نشست موضوعاتی همچون پیشرفت پروژه، برنامه های پیش رو، عملکرد شرکت های پیمانکار و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جناب آقای مهندس رنگ آور خاطر نشان کرد با توجه به قرارداد منعقده فی ما بین شرکت و اعضا و تعیین خسارت تاخیر، شرکت تمام تلاش خود را جهت تحویل بموقع برج بکند و منطق هم همین است. بنابراین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را برای حاضرین جلسه بازگو کرد:

  1. خرید مصالح و دپوی آن در پروژه به جهت مقابله با بحران های اقتصادی که هم اکنون با بسیاری از کارخانه های تولید سیمان و ورق قرارداد بسته ایم و سعی داریم با تامین به موقع ذره ای کمبود مصالح متوجه پروژه نشود. در این قرارداد ها کنترل کیفیت هم مد نظر قرار گرفته است.
  2. افزایش نیروی کار که مرحله به مرحله در حال انجام است و در این راستا باید گفت با کمبود محل اسکان برای آنها مواجه شده ایم وتهیه کانکس در دستور کار قرار گرفته است.
  3. اضافه کردن تاور به تعداد موجود در پروژه جهت تسریع کار ها
  4. با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان کارگاه مسقف تولید سقف های پیش ساخته را افزایش داده تا توان تولید سقف ها در فصل سرما و بارش باران سرعت قابل قبول خود را داشته باشد.
    در آخر مقرر گردید زمان مشخصی را جهت گردهمایی اعضای محترم اعلام شده تا دیگر اعضا هم بتوانند از نزدیک با مسئولین شرکت عمران آبشار اسپادانا گفت و گو نمایند.