جلسه با نمایندگان محترم برج های ارکیده 2 و7

اعضای محترم هیئت مدیره برج های ارکیده 2 تا 7 روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 طی جلسه‌ای با مسئولین شرکت به ریاست مدیریت محترم پروژه تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه اعضای حاضر خواستار بهبود روند رفع نواقص پیشین و همچنین بهبود عملکرد عناصر اجرایی در زمینه رفع عیوب مشاعات شدند. اصلاح عایق بندی پلتفرم که مهمترین خواسته این دوستان بود با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و لزوم رسیدگی به پلتفرم و فضای سبز مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
جناب آقای مهندس رنگ آور نیز ضمن پاسخگویی به سوالا ت مطرح شده عنوان نمود که در اسرع وقت با شرکت مجری جلسه ای تشکیل داده تا با تعامل همه جانبه نسبت به تسریع عملیات اجرایی و مشخص نمودن زمان اتمام کار اقدام شود.