تحویل برج G3 آغاز شد

امروز آخرین جلسه هماهنگی روند تحویل در محل شرکت عمران آبشار اسپادانا با حضور مدیر محترم پروژه ، نماینده محترم شرکت پیمانکار، مسئولین روابط عمومی، مالی، حقوقی و بهره برداری شرکت تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس رنگ آور ضمن صدور دستور دعوت از مالکین محترم G3 جهت تحویل واحد بر لزوم برنامه ریزی جهت تسهیل روند اداری و اجرایی تحویل واحد های مسکونی برج G3 تاکید نمودند.
مقرر گردید از مالکین محترم بوسیله تماس تلفنی و ارسال دعوتنامه کتبی به آدرس قراردادی دعوت به عمل آمده و پس از حضور در محل سالن اجتماعات شرکت و انجام مراحل اداری بصورت متمرکز، به محل واحد خود مراجعه و در حضور مهندسین مجموعه نسبت به بررسی نواقص که در زمان تحویل موقت لیست شده بود اقدام و واحد ایشان پس از امضای صورتجلسه تحویل تقدیم حضور گردد.
مقتضی است مالکین محترم برابر زمان بندی اعلام شده، به شرکت مراجعه تا در حداقل زمان ممکن، نسبت به تحویل واحد اقدام لازم معمول گردد.