بازدید نمایندگان بلوک های N و D به همراه تعدادی از مالکین محترم

در این بازدید تعدادی نمایندگان بلوک هایN وD به همراه مالکین محترم و مهندسین فنی کارگاه و پروژه از کارگاه های فنی و پیشرفت فیزیکی پروژه حضور داشتند.

ابتدا از کارگاه کوپلینگ میلگردها بازدید شد،دو تیم فنی بصورت جداگانه در حال رزوه زنی و تهیه کوپلینگ میلگردها بودند،سپس از کارگاه سقف زنی مسقف بازدید شد،مساحت کارگاه به دو برابر افزایش یافته است.
دو دستگاه دیگ بخار برای خشک کردن و کیورینگ سقف های پیش ساخته برای فصول سرد خریداری شده است که در کارگاه سقف زنی مسقف مستقر گردیده بودند.