قابل توجه مالکین برج G2

مالکین محترم برج G2, جهت تحویل موقت (تکمیل چک لیست رفع نقص) واحد حتما مدارک ذیل را به همراه داشته باشند.
۱.کارت ملی
۲.وکالت نامه (درصورت خرید وکالتی همراه داشتن وکالت نامه حتی با وجود نقل و انتقال ذیل دفترچه الزامی است)