قابل توجه مالکین برج G3

مالکین محترم برج G3, جهت تحویل واحد حتما مدارک ذیل را به همراه داشته باشند.
۱.کارت ملی
۲.فیش های واریزی (کلیه فیش های واریزی حتی فیش های اقساط پرداخت نشده)