به استحضار اعضاء محترم برج D1 میرساند

بازدید از بخش های مختلف کارخانه کاوک(پیمانکار بال غربی اسکلت فلزی D1) روز پنجشنبه 1 مهر با حضور
آقای مهندس فراهانی(مدیرعامل شرکت کاوک)
آقای مهندس پورقلی (مسئول فنی برجهای سازه فلزی و نماینده شرکت آبشار اسپادانا) و تعدادی از مالکین محترم صورت پذیرفت.

طبق صحبتهای آقای مهندس فراهانی مدیرعامل این شرکت stage 1 سازه فلزیD1(تا طبقه 6) طی 1 ماه آینده نصب و تکمیل می گردد.

مقرر گردید ساخت ستون های stage 2(طبقات 6 تا 12) نیز آذر ماه تکمیل گردند.

از 32 ستون stage 2، تعداد 21 ستون برش خورده و فرآیند ساخت آن آغاز شده که تعداد 11 ستون آن تکمیل و به محل پروژه ارسال گردیده است.
10 ستون نیز در خط تولید بوده و فرآیند ساخت آن در حال انجام است.

سازه stage 2 بال شرقی D1 (شرکت آران سیج طبقه 6تا12) نیز ساخته شده و به محل پروژه حمل گردیده است.