قابل توجه اعضای محترم برج عظیم G2

برابر اوامر مدیرعامل محترم بتاجا و هماهنگی‌های بعمل آمده مبنی بر تسریع در پرداخت خسارات تأخیر ، مالکین محترم برج G2 می‌توانند در زمان اعلام شده از سوی شرکت ، جهت دریافت مبلغ خسارت تأخیر بصورت کامل ، به مدیریت مالی مجتمع بزرگ چیتگر مراجعه نمایند. (لازم به ذکر است روزانه از حدود 40 نفر از مالکین محترم بصورت تلفنی دعوت به عمل خواهد آمد.) ضمناً برابر تدابیر اتخاذ شده ، در خصوص اجرت المثل مقرر شد تا کارشناس رسمی دادگستری در اسرع وقت نسبت به تعیین اجاره ‌بهای‌ هر متر مربع از برج عظیم G2 اقدام نموده و مبالغ متناظر در صورتحساب های اعضاء درج و پرداخت می‌گردد.