اولین جلسه مجمع عمومی مالکین محترم برج G2

بدینوسیله به اطلاع میرساند، نوبت اول از اولین مجمع عمومی مالکین محترم برج G2 در تاریخ 1400/07/28 ساعت 9:00 صبح در محل سالن اجتماعات شرکت عمران آبشار اسپادانا به آدرس : تهران، انتهای اتوبان شهید همت غرب(شهید خرازی)، بلوار پژوهش تشکیل خواهد شد. خواهشمند است ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت حضور در مجمع با دستورات جلسه مندرج در متن دعوتنامه رأس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.