بازدید مالکین محترم برج N4

مورخ 1400/08/05

تعدادی از مالکین محترم به همراه مسئولین ذیربط شرکت عمران آبشار اسپادانا از آخرین وضعیت برج مذکور بازدید نمودند.

در ابتدا مدیر اجرایی پروژه جناب آقای مهندس سلیمی به تمامی سوالات مالکین در خصوص روند پیشرفت کار، تامین مصالح و تعداد نیروی کار پاسخ دادند.
سپس در ادامه ی بازدید سرپرست محترم کارگاه جناب آقای مهندس بیات توضیحاتی در رابطه با سازه های بتنی را خدمت بازدیدکنندگان ارائه نمودند و همراه با مالکین محترم جهت تشریح مسائل فنی و ارائه برنامه زمانبندی به سالن کنفرانس مجموعه تشریف فرما شدند.
در این جلسه توسط نمایش تصاویر نقطه ای و نمودار های سه بعدی، کلیه فعالیت های اخیر به صورت مقایسه ای شرح داده شد و برنامه های پیش رو به عرض اعضای محترم رسید.
در آخر مالکین محترم ضمن تشکر از توضیحات ارائه شده و بازدید به عمل آمده مراتب رضایتمندی خود را ابراز نمودند.