گزارش هفته پایانی آذر ماه از پهنه B شرقی چیتگر

گزارش هفتگی پایان آذر ماه ازتاریخ25/09/1400تا 01/10/1400 از پیشرفت پروژه های در حال ساخت سری N و D تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای NوD در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد. لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک D1

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک D2

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک D3

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک N3

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک N4

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوکN5

لینک دانلود گزارش هفتگی بلوک N6