گزارش هفتگی 1400/10/11 تا 1400/10/15 از پهنه B شرقی چیتگر

گزارش هفتگی دی ماه ازتاریخ1400/10/11تا 1400/10/15 از پیشرفت پروژه های در حال ساخت سری N و D تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای NوD در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد. لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

بلوک D1

بلوک D2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6