گزارش دی ماه 1400 بخشی ازاقدامات پروژه های مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش دی ماه 1400 عملکرد شرکت عمران آبشار اسپادانا از پیشرفت تمام پروژه های در حال ساخت شهرک بزرگ چیتگر تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن خلاصه ی جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات ماهانه نیز ارسال میگردد.

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6

بلوک B3

بلوک G2

بازدید اعضای محترم از برج عظیم B3

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از برج ها عظیم G2 و G4

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از پهنه B شرقی و پهنه طبیعت

پهنه A (محوطه سازی)

بلوک n4
بلوک n6