قابل توجه ساكنين محترم بلوک G3 مجتمع مسكونی بزرگ چيتگر

با توجه به اسکان ساکنین محترم بلوک G3 و لزوم اتصال برق شبکه سراسری برق کشور به واحدها و مشاعات کل بلوک G3 برابر تدابیر مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا، عملیات اتصال برق شهری باتمام رسید و بلوک G3 در مدار شبکه‌ی سراسری برق قرارگرفت.