گزارش بهمن ماه 1400 تعدادی از بلوک های پهنه B شرقی مجتمع بزرگ چیتگر

بلوکN5

گزارش بهمن ماه 1400 خلاصه عملکرد شرکت عمران آبشار اسپادانا از پیشرفت تعدادی از پروژه های در حال ساخت پهنه B شرقی مجتمع بزرگ چیتگر تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای زیر در کانال های اختصاصی به ذینفعان محترم منتشر شده است لیکن خلاصه ی جمع‌بندی گزارش های روزانه به عنوان گزارش های ماهانه نیز منتشر میگردد.

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6

بلوکD2
بلوکD3
بلوکN3
بلوکN4
بلوکN6