گزارش اسفند ماه 1400 بخشی ازاقدامات پروژه های مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش اسفند ماه 1400 عملکرد شرکت عمران آبشار اسپادانا از اقدامات برخی از پروژه های در حال ساخت شهرک بزرگ چیتگر تنظیم و ارسال میگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوکهای در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن خلاصه ی جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات ماهانه بلوک های ذکر شده نیز ارسال میگردد.

گزارش ماهانه عملکرد بلوک G2

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از برجهای G2 و G4

ورود ایستگاه اندازه گیری شرکت گاز به برج های عظیم G2 و G4

بازدید میدانی مدیرعامل محترم از بلوک G4

بازدید مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا از برج G4

گزارش ماهانه عملکرد بلوک B3

گزارش ماهانه عملکرد محوطه سازی شهرک

جلسه مدیرعامل شرکت با هیئت مدیره پامچال 6

بازدید مدیرعامل شرکت از پهنه D