گزارش فروردین ماه 1401 بخشی ازاقدامات پروژه های مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش تمامی اقدامات انجام شده و پیشرفت پروژه ی پهنه B غربی در طول فروردین ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه پهنه B غربی چیتگر به شرح زیر میگردد.

بازدید از کارخانه آران سیج

پهنه B غربی بلوک B3

پهنه B غربی بلوک G2

پهنه B غربی بلوک G4

جلسه مدیرعامل با نمایندگان بلوک B3

جلسه مدیرعامل با نمایندگان بلوک های N و D

گزارش ماهانه عملکرد محوطه سازی شهرک