قابل توجه اعضای محترم بلوکD3

در پاسخ به سوالات تعدادی از اعضای محترم در رابطه با چگونگی پیشرفت پروژه با عوامل اجرایی حاضر در پروژه مصاحبه ای صورت گرفت که به سمع و نظر شما مالکین محترم خواهیم رساند:

◼️اجرای دیوار حایل در طبقات منفی پایان یافته است و اجرای سقف های طبقات منفی بیش از ۹۵٪پیشرفت دارد.

◼️اجرای سقفهای کامپوزیت در طبقات مثبت ( مسکونی) در هفته جاری آغاز میگردد .

◼️عمليات أحداث پارکینگ الحاقی جهت افزایش ظرفیت پارکینگ های ساکنین شروع شده است.

◼️سرعت ارسال ورق ها به سمت کارخانه در حال افزایش است.

◼️اجرای وال پست ها و دیوارهای انباری در حال انجام میباشد.

◼️نصب تیر ها در استیج فعال در حال ادامه و تکمیل میباشد.

◼️جرثقیل ۳۶۰ تن جدیدی طی روزهای پیش رو وارد پروژه و نصب ستون های بال غربی شروع خواهد شد.

◼️برنامه زمانبندی چگونگی عملکرد و پیشرفت پروژه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.