گزارش هفتگی تاریخ 17 تا 22 اردیبهشت ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

بلوک N4

گزارش هفتگی تاریخ 17 تا 22 اردیبهشت از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6

بلوکB3

پهنهD