قابل توجه اعضای محترم طرح توانمند سازی در پهنهD چیتگر

گزارشی از مدیر پروژه از ویژگی ها و اقدامات انجام شده در پهنهD چیتگر در قالب کلیپ چهارم

تهیه شده در واحد مستند سازی معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی