قابل توجه اعضای محترم برج عظیمB3

باعنایت به اوامر مدير عامل محترم شركت عمران آبشار اسپادانا و برابر اخبار واصله از مديريت فروش امور متقاضيان چیتگر انتخاب پاركينگ و انباری مالکان محترم بلوک مذكور از تاریخ 31/2/1401 شروع خواهد شد.

از مالکین محترم براساس اولویت های تعیین شده طبق شماره قرارداد به صورت تماس تلفنی و ارسال دعوت نامه کتبی روزانه به تعداد ۱۰ نفر از طریق واحد امور متقاضيان چیتگر دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم به ذکر است : .به همراه داشتن کلیه مدارک مربوطه واحد انتخابی ، کارت شناسایی معتبر و همچنين در صورت داشتن وکالت نامه ارائه اصل وکالتنامه رسمی الزامی می باشد.

آدرس و شماره تماس امور متقاضيان چیتگر به شرح ذیل می باشد:
تهران- انتهای اتوبان همت غرب- بلوار پژوهش- شرکت عمران آبشار اسپادانا- امور متقاضیان چیتگر
شماره تماس : 02145714000