مژده به اعضای محترم برج عظیمG3 پروژه مسکونی بزرگ چیتگر

با پیگیری های مستمر و مجدانه مدير عامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا و ساير مسئولين ذيربط گاز فشار ضعیف کلیه واحدهای بال شرقی و بال غربی برج G3 مصادف با سالروز آزادی خرمشهر تزریق و تحویل گردید.
شایان ذکر است مالکین محترم با هماهنگی هیئت مدیر برج مذکور و پس از تکمیل فرم شماره یک نسبت به تحویل نهايی گاز واحد خود اقدام نمایند.