قابل توجه اعضای محترم طرح توانمند سازی در پهنهD چیتگر

چهارمین گزارش تصویری زیبا از عملیات اجرایی بلوک های متعدد پهنهD چیتگردر۹خردادماه ۱۴۰۱