گزارش هفتگی هفته سوم خرداد ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

تصویر مربوط به بلوک N1

گزارش هفتگی تاریخ 14خرداد تا19 خرداد از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

پهنه B شرقی:

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوک N6

پهنه D