گزارش ماهانه خرداد ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

بلوک D1

گزارش بخشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت مجتمع بزرگ چیتگر در طول خرداد ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه مجتمع بزرگ چیتگر به شرح زیر میگردد.

پهنه B شرقی:

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6

پهنه B غربی:

بلوکB3

بلوکG2

بلوکG4

گزارش خرداد ماه عملکرد محوطه سازی شهرک

جلسه مدیرعامل شرکت با نمایندگان بلوک های N و D

بازدید میدانی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا

کلنگ زنی قسمتی دیگر از پهنه D