گزارش هفتگی تاریخ 1401.04.18 تا 1401.04.23 از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

عکس N6

گزارش هفتگی تاریخ 18 تیر تا 23 تیر از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفتگی عملکرد پهنه D

گزارش هفتگی عملکرد پهنه B :

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6