گزارش ماهانه تیر ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

بلوک N6

گزارش بخشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت مجتمع بزرگ چیتگر در طول تیر ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه مجتمع بزرگ چیتگر به شرح زیر میگردد.

گزارش تیر ماه عملکرد محوطه سازی شهرک

 بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از برج G2

 بازدید اعضاء محترم از برج N5

 بازدید اعضاء محترم از برج D2

بازدید اعضاء محترم از برج N6

پهنه B شرقی:

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6

پهنه B غربی:

بلوک B3

بلوک G2

بلوک G4