گزارش تصویری بازدید حضوری اعضای محترم D1 به همراه نمایندگان اعضا از پروژه

یکی از برنامه های شفاف سازی در ارائه و انعکاس عملکردها و اطلاع رسانی به اعضا و ذینفعان،برنامه ریزی بازدید حضوری از پروژه ها توسط اعضا است که توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا بطور متوالی در چیتگر انجام می‌شود. یکی از برنامه های شفاف سازی در ارائه و انعکاس عملکردها و اطلاع رسانی به اعضا و ذینفعان،برنامه ریزی بازدید حضوری از پروژه ها توسط اعضا است که توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا بطور متوالی در چیتگر انجام می‌شود.