قابل توجه اعضا و سهامداران محترم طرح توانمند سازی چیتگر

بدینوسیله به آگاهی میرساند پیرو اطلاع رسانی های اعلام شده به لطف الهی، انتخاب واحد اعضای محترم طرح توانمند سازی به ترتیب اولویت و امتیاز مکتسبه از۲۴ مرداد ماه در امورمتقاضیان مستقر در بلوار پژوهش چیتگر واقع در منطقه ۲۲تهران آغاز میگردد.

بنابراین اعضای محترم منتظر دعوتنامه(اظهارنامه)،برای انتخاب واحد باشندودقت شود که بایددقیقا در تاریخ اعلام شده با مدارک اعلامی حتما حضور یابند. لازم به ذکر است تعدادی از اعضای محترم درخواست واحد های با متراژ بزرگ داشتند که در پهنه D امکان پذیر نبوده است. امیر مدیر عامل محترم تدبیری اندیشیدند که تعدادی از واحدهای برج های N1وN2 از برج های ۹گانه پهنه Bشرقی ضلع شمالی مجتمع مسکونی چیتگر جهت انتخاب واحد طرح توانمندسازی در نظر گرفته شده است که سهامداران میتوانند باحداقل۱۵۰ متر سهام، واحد مورد نظر را انتخاب کنند نقشه ها و توضیحات کامل در موقع انتخاب واحد ارائه می شود . گفتنی است برج های N1وN2 گودبرداری وفنداسیون به اتمام رسیده و حدود ۴طبقه منفی ساخته شده است و پیشرفت بسیار خوبی دارد .