گزارش هفتگی تاریخ 22 تا 27 مرداد ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی تاریخ 22 تا 27 مرداد از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

پهنه D

پهنه B شرقی:

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6