گزارش ماهانه شهریور ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

گزارش بخشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت مجتمع بزرگ چیتگر در طول شهریور ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه مجتمع بزرگ چیتگر به شرح زیر میگردد.

گزارش عملکرد محوطه سازی شهرک

گزارش شهریورماه-D1

گزارش شهریورماه-D2

گزارش شهریورماه-D3

پزارش شهریور ماه-N3

پزارش شهریور ماه-N4

پزارش شهریور ماه-N5

پزارش شهریور ماه-N6