گزارش هفتگی هفته اول مهر ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی هفته اول مهر ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش2-7مهرماه D1

گزارش2-7مهرماه D2

گزارش2-7مهرماه D3

گزارش2-7مهرماه N3

گزارش2-7مهرماه N4

گزارش2-7مهرماه N5

گزارش2-7مهرماه N6