گزارش هفتگی هفته اول آبان ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی هفته اول آبان ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

پهنه D

پهنه B شرقی:

گزارش هفته اول آبان-d1

گزارش هفته اول آبان-d2

گزارش هفته اول آبان-d3

گزارش هفته اول آبان-n3

گزارش هفته اول آبان-n4

گزارش هفته اول آبان-n5

گزارش هفته اول آبان-n6