گزارش ماهانه مهر ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

گزارش بخشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت مجتمع بزرگ چیتگر در طول مهر ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه مجتمع بزرگ چیتگر به شرح زیر میگردد.

گزارش مهر ماه عملکرد محوطه سازی شهرک

پهنه B شرقی:

بلوکD1

بلوکD2

بلوکD3

بلوکN3

بلوکN4

بلوکN5

بلوکN6

پهنه B غربی:

بلوکB3

بلوکG2

بلوکG4