گزارش هفتگی هفته سوم آبان ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی هفته سوم آبان ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفتگی پهنه D

گزارش هفتگی پهنه B شرقی:

گزارش هفتگی بلوکD1

گزارش هفتگی بلوکD2

گزارش هفتگی بلوکD3

گزارش هفتگی بلوکN3

گزارش هفتگی بلوکN4

گزارش هفتگی بلوکN5

گزارش هفتگی بلوکN6