گزارش ماهانه آبان ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پروژه ی بزرگ چیتگر

گزارش بخشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت مجتمع بزرگ چیتگر در طول آبان ماه منتشر شده است. لیکن جمع بندی اقدامات به عنوان گزارش ماهانه مجتمع بزرگ چیتگر به شرح زیر میگردد.

پهنه B شرقی:

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6