گزارش هفتگی تاریخ12 الی 17 آذر ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، تاریخ 12 الی 17 آذر ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش 12-17 آذرماه پهنه B شرقی:

گزارش 12-17 آذرماه d1

گزارش 12-17 آذرماه d2

گزارش 12-17 آذرماه d3

گزارش 12-17 آذرماه n1 و n2

گزارش 12-17 آذرماه n3

گزارش 12-17 آذرماه n4

گزارش 12-17 آذرماه n5

گزارش 12-17 آذرماه n6

گزارش 12-17 آذرماه پهنه D