گزارش هفتگی تاریخ19 الی 24 آذر ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، تاریخ 19 الی 24 آذر ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش 19-24آذرماه پهنه B شرقی:

گزارش 19-24آذرماه بلوک D1

گزارش 19-24آذرماه بلوک D2

گزارش 19-24آذرماه بلوک D3

گزارش 19-24آذرماه بلوک N1 و N2

گزارش 19-24آذرماه بلوک N3

گزارش 19-24آذرماه بلوک N4

گزارش 19-24آذرماه بلوک N5

گزارش 19-24آذرماه بلوک N6

گزارش 19-24آذرماه پهنه D