گزارش هفتگی هفته اول دی ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته اول دی ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته اول دی ماه پهنه B شرقی:

گزارش هفته اول دی ماه بلوک D1

گزارش هفته اول دی ماه بلوک D2

گزارش هفته اول دی ماه بلوک D3

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N1

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N2

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N3

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N4

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N5

گزارش هفته اول دی ماه بلوک N6