گزارش هفتگی هفته سوم دی ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته سوم دی ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته سوم دی ماه پهنه B شرقی:

گزارش 17-22دی ماه d1

گزارش 17-22دی ماه d2

گزارش 17-22دی ماه d3

گزارش 17-22دی ماه n1

گزارش 17-22دی ماه n2

گزارش 17-22دی ماه n3

گزارش 17-22دی ماه n4

گزارش 17-22دی ماه n5

گزارش 17-22دی ماه n6