رشد متعادل قیمت سهام های چیتگر دور از انتظار نیست

افزایش قیمت مسکن به ویژه در حوزه تولید آن ، افزایش معقول قیمت سهام پروژه های در حال ساخت دور از انتظار نیست.رشد سرسام آور قیمت زمین ، مسکن،مصالح و خدمات تولید آن در چند ماه اخیر ونیاز سازندگان مسکن به تامین هرچه بیشتر سرمایه در جهت پيشبرد پروژه ها و همچنین عدم جاماندن ثبت نام کنندگان از سود سرمایه گذاری خود ، به نظر می رسد رشد نسبی قیمت ها در این پروژه ها برای مالکان و سهامداران سودمند باشد‌.