گزارش هفتگی هفته دوم بهمن ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته دوم بهمن ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته دوم بهمن ماه پهنه B شرقی:

گزارش8-13بهمن d1

گزارش8-13بهمن d2

گزارش8-13بهمن d3

گزارش8-13بهمن n3

گزارش8-13بهمن n4

گزارش8-13بهمن n5

گزارش8-13بهمن n6