گزارش هفتگی هفته سوم بهمن ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته سوم بهمن ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته سوم بهمن ماه پهنه B شرقی:

گزارش15-20بهمن d1

گزارش5-20بهمن d2

گزارش5-20بهمن d3

گزارش5-20بهمن n3

گزارش5-20بهمن n4

گزارش5-20بهمن n5

گزارش5-20بهمن n6