گزارش 3 ماهه سوم سال از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش سه ماهه سوم سال از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش روابط عمومی سه ماه سوم 1401