گزارش ماهانه بهمن ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش ماهانه بهمن ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش ماهانه بهمن ماه پهنه B شرقی:

گزارش بهمن ماه d1

گزارش بهمن ماه d2

گزارش بهمن ماه d3

گزارش بهمن ماه N1

گزارش بهمن ماه N2

گزارش بهمن ماه N3

گزارش بهمن ماه N4

گزارش بهمن ماه N5

گزارش بهمن ماه N6

گزارش ماهانه بهمن ماه پهنه D